Zamst
twój koszyktwój koszyk | produktów 0
za 0,00
FacebookTwitter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ZAMST”.

Dr Sapporo s.c z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, przy ul. Białej 65 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9562168519. Adres email: marketing@drsapporo.com, tel: 56 622 92 44  Handel wysyłkowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej zamst.pl.

 

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, są cenami brutto.

 4. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

 5. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać na stronie internetowej www.drsapporo.com : wypełniając formularz Zamówienia;

 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.

 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, adresu dostawy.

 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.

 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.

 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Dr Sapporo s.c.

 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.

 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność zamawianego asortymentu na składzie sklepu.

 11. W przypadku niedostępności danej pozycji Klient jest informowany o tym fakcie oraz zostaje zapytany o decyzję w sprawie sposobu realizacji zamówienia, które może być w takim przypadku zrealizowane częściowo lub anulowane.

 12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z informacjami dostępnymi podczas procesu zamawiania.

 13. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §2 pkt. 9.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

 

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych chyba, że przy produkcie zawarta jest inna informacja. W przypadku produktów importowanych na indywidualne zamówienie klienta czas realizacji zamówienia wynosi od 6 do 8 tygodni i może ulec wydłużeniu. Najczęściej jednak przesyłki realizowane są w ciągu 2 do 3 dni roboczych od momentu:

  1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze/dostawie Towaru);

  2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Dr Sapporo (w przypadku przedpłaty przelewem);

  3. poprawnego zakończenia płatności kartą kredytową przy wykorzystaniu serwisu platnosci.pl.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Dr Sapporo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Dr Sapporo nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 6. Odbierając przesyłkę Klient, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki,  należy sporządzić Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 7. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

 

§4 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny na fakturze/paragonie oraz przy towarach na stronie sklepu, są cenami brutto i podane w złotych polskich.

 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:

  1. elektronicznym przelewem na rachunek bankowy Dr Sapporo;

  2. przy wykorzystaniu serwisu platnosci.pl

 

§5 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22š Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej.

 2. W przypadku produktów importowanych na indywidualne zamówienie klienta wyklucza się możliwość zamiany produktu oraz jego zwrotu.

 3. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (Dr Sapporo s.c, ul. Biała 65, 87-100 Toruń, email marketing@drsapporo.com) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §5 pkt. 1.

 4. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Dr Sapporo.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §5 pkt. 2). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyśpieszy procedurę odstąpienia od Umowy.

 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Dr Sapporo dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §5 pkt. 2. Dr Sapporo może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 9. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Dr Sapporo nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

 10. Zwrot należności przez Dr Sapporo nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.

 

§6 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Dr Sapporo jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją na zasadach ogólnych.

 3. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki z zamówionym towarem Klient znajdzie w nich wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki z zaznaczeniem w protokole, że przesyłka była uszkodzona lub spisać protokół reklamacyjny z kurierem, skontaktować się w pierwszym rzędzie z obsługą sklepu, telefonicznie pod numerem telefonu 56 622 92 44 lub mailowo na adres: marketing@drsapporo.com.  
  Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem marketing@drsapporo.com lub w formie pisemnej na adres Dr Sapporo ul. Biała 65, 87-100 Toruń. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Dr Sapporo zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Dr Sapporo rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133 poz. 883) Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zalogowanie się na stronach sklepu i złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Sklep gwarantuje zamawiającemu ochronę danych osobowych, oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem – tj. tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz prowadzenia statystyk sprzedaży.

 3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Dr Sapporo a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

© Copyright Zamst.pl 2013    start / sklep ZAMST / o nas / urazy w sporcie / regulamin zakupów / polityka prywatności / kontakt
projekt i realizacja: design R